Obavijest

SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

• pisanim putem na adresu:

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

Trg Bana Josipa Jelačića 10

40315 MURSKO SREDIŠĆE

 

• telefaksom na broj: 040 370 772

 

• telefonom na broj: 040 370 771

 

• službenik za informiranje: Marta Tuksar.

Grad Mursko Središće ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

GRADSKO VIJEĆE – 12 sjednica – Prijedlog odluka

3 Financijsko izvjesce Gradska knjiznica i citaonica Mursko Sredisce

4 a)Godisnje izvrsenje proracuna 2018

4 a)OBRAZLOZENJE GODISNJEG OBR. PRORACUNA ZA 2018

4 b)PROGRAM GRADNJE Izvrsenje za 2018

4 c)Program odrzavanje komunalne infrastrukture Izvrsenje za 2018.

4 d)Izvrsenje plana razvojnih programa ZA 2018

4 e) Prijedlog Izvrsenje Programa javnih potreba u sportu za 2018

4 f) Prijedlog Izvrsenje Programa javnih potreba u kulturu 2018

5 Prijedlog zakljucka o usvajanju Izvjesca povjerenstva za popis imovine i obveza na dan 31.12.2018

6 Prijedlog zakljucak o usvajanju Izvjesca o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

7 Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

8 Prijedlog odluke o koristenju sredstava ostvarenih od zakupa za ribnjake prodaje izravnom pogodbom i davanja na koristenje bez javnog poziva poljop.zemljista

9 Izvjesce gradonacelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018.

10 Prijedlog Odluke o zaduzenju Grada Mursko Središće u svrhu modernizacije javne rasvjete

11 a) Obrazlozenje I. Izmjena i dopuna Proracuna za 201911 a) Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o proracunu GMS za 2019_3 razina

11 b) PROGRAM GRADNJE I.izmjene i dopune 2019

11 c) Program odrzavanje komunalne infrastrukture I.izmjene i dopune 2019

11 d) Prijedlog Odluke o I Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2019. godinu

11 e) I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2019

12 Program javnih potreba u kulturu za 2019 godinu

13 Program javnih potreba u sportu za 2019 godinu

14 Prijedlog Odluke o naknadi za rodenje djeteta

15 Prijedlog Odluke o mjerama poticanja kupnje i gradnje nekretnina za stanovanje na podrucju GMS

16 Prijedlog Poslovnicke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeca Grada

17 Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji Obcine Lendava i Grada Mursko Sredisce

18 Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Mursko Sredisce

19 Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu steta od prirodnih nepogoda

20 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u opcoj uporabi nerazvrstane ceste k.c.br.1861

_______________________________________________________________________________________________

GRADSKO VIJEĆE – 11 sjednica – Prijedlog odluka

Odluka o deponiranju slobodnih novcanih sredstava 2019

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mijesanog i biorazgradivog otpada

Odluka o imenovanju Odbora za proracun i financije 2019

Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju dnevnog boravka starijih osoba s prebivalistem na podrucju GMS u domovima za starije i nemocne

Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima zakupa poslovnog prostora u sklopu sportske dvorane 2019

Odluka o izmjenama Statuta Grada Mursko Sredisce

Odluka o izradi IV ID PPUG M.Sredisce 2019

Odluka o komunalnoj naknadi Grada Mursko Sredisce

Odluka o komunalnom doprinosu Grada Mursko Sredisce

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti prema novom Zakonu o komun.gosp.

Odluka o prihvacanju investicija

Odluka o zaduzenju u visini od 13.000.000,00 kuna

Odluka o prijenosu suvlasnickog udjela nekretnine na Umjetnicku skolu Miroslav Magdalenic

Odluka o visini pausalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja Grada Mursko Sredisce

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu postupanja s napustenim i izgubljenim zivotinjama pdf

Plana gospodarenja otpadom Grada Mursko Sredisce za razdoblje 2018. – 2023. godine

Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Mursko Sredisce pdf

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU – IZGRADNJA PROMETNICE U GOSPODARSKOJ ZONI BREZJE

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Program javnih potreba u sportu za 2018

Program raspolaganja polj.zemljistem u vlasnistvu RH na podrucju GMS

Opci uvjeti UGOVORA S KORISNICIMA

Plan motrenja, cuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme zetvene sezone 2018

Odluka o prikljucenju na komunalne vodne gradevine 2018

Program javnih potreba u kulturu 2018

Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu postupanja s napustenim i izgubljenim zivotinjama

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na podrucju Grada Mursko Sredisce

Odluka – imenovanje ravnatelja Djecjeg vrtica Maslacak

Program odrzavanje komunalne infrastrukture III.izmjene i dopune 2018

III.izmjene i dopune proracuna za 2018

III. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2018

Odluka o izmjenama Odluke o nacinu pruzanja javnih usluga prikupljanja otpada

Odluka o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Sredisce

III Izmjene Plana nabave za 2018. godinu

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Odluka o deponiranju slobodnih novcanih sredstava

Odluka o izmjenama odluke-osnove rada mjesnih odbora

Odluka o mjerama za sprjecavanje nepropisnog odlaganja otpada na podrucju GMS

Poslovnicka odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeca Grada Mursko Sredisce

Izmjene odluke o koeficijentima sluzbenika

izvjesce Mursko Sredisce (2)

Odluka – raspisivanje izbora za Vijeca mjesnog odbora 2019

Odluka o financiranju politickih stranaka za 2019

Odluka o poticajima za uredenja nekretnina na podrucju GMS

Odluka o sufinanciranju dnevnog boravka starijih osoba s prebivalistem na podrucju GMS u domovima za starije i nemocn

Prijedlog proracuna za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.

Odluka o izvrsavanju proracuna za 2019.g.

Odluka o osnivanju ustanove CENTAR ZA KULTURU RUDAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________