Javni poziv za iskazivanje interesa radi sklapanja ugovora o zakupa javne površine – sjenica na šetnici uz Muru

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09, 5/13, 03/18 i 02/19) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 04. travnja 2019. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa radi sklapanja ugovora o zakupa javne površine

 

Grad Mursko Središće daje u zakup javnu površinu na šetnici uz rijeku Muru površine 50 m2 na kojoj javnoj površini je izgrađena sjenica na razdoblje od 10 godina.

U zakup se daje:

Javna površina na šetnici uz rijeku Muru u Murskom Središću površine 50 m2 na kojoj javnoj površini je izgrađena sjenica:

 

POVRŠINA JAVNE POVRŠINE                                                                             MINIMALNA MJESEČNA ZAKUPNINA

            50,00 m2                                                                                                                                                750,00 kn

 

Minimalna mjesečna zakupnina utvrđena je sukladno članku 11. Odluke o porezima Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 07/16, 09/16, 07/17)

(II)

Ovim putem Grad Mursko Središće poziva zainteresirane gospodarske subjekte – pravne i fizičke osobe da podnesu prijavu za sklapanje ugovora o zakupu radi korištenja gore navedene javne površine u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti koja se odnosi na  prodaju sladoleda i kolača. Podnositelj prijave dužan je prijavi priložiti Idejno rješenje uređenja javne površine uključujući i sjenicu za obavljanja ugostiteljske djelatnosti – prodaja sladoleda i kolača te se ugovorom obvezati da će osigurati sve potrebne zakonske uvjete za obavljanje navedenih usluga.

Prijava se podnosi u pismenom obliku u roku od 10 dana od dana objave ovog javnog poziva, odnosno najkasnije do 18. travnja 2019. godine na adresu Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće.

Prijava treba sadržavati:

  • Naziv i sjedište ponuditelja, OIB, ime i prezime i potpis ovlaštene osobe za zastupanje
  • Izvod iz registra trgovačkih društava ili drugog registra (prihvaća se izvadak iz elektronskog registra)
  • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dugovanja prema Republici Hrvatskoj
  • Ponudu zakupnine ne manju od minimalno utvrđene u točki (I) ovog javnog poziva
  • Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog javnog poziva
  • Idejno rješenje uređenja javne površine uključujući i sjenicu za obavljanja ugostiteljske djelatnosti – prodaja sladoleda te kolača

(III)

Prijave ocijenjuje Povjerenstvo za zakup javne površine formirano Odlukom gradonačelnika od dana 04.04. 2019. godine prema slijedećim kriterijima za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:

  • Visina ponuđene zakupnine,
  • Prihvatljivo idejno rješenje uređenja javne površine uključujući i sjenicu za obaavljanje ugostiteljske djelatnosti – prodaja sladoleda i kolača.

Po ocjeni prijava Povjerenstvo predlaže gradonačelniku donošenje Odluke o odabiru.

O Odluci o odabiru podnositelja prijave s kojim će Grad Mursko Središće sklopiti ugovor o zakupu biti će obaviješteni svi prijavitelji u roku od 5 dana od dana donošenja odluke.

GRADONAČELNIK

Dražen Srpak